Khóa 29 Bắc Cali và Gia Đình Nguyễn Văn Đức E29 tại nhà Lê Thi ngày 2/6/2013 (ảnh Tri Le)

Click a picture to see a larger view - Large Files