Hình ảnh K29/BCL tiếp các bạn Tâm, Phi, Xuân, Đoàn & Ân, ngày 23/12/2012 (Tri Le H)

Click a picture to see a larger view.