Hình ảnh các bạn Hồ Đễ, Nguyễn Hùng Phi và Phan Văn Thọ thăm Bắc Cali, 01/01/2013 (ảnh Tri Le H)

Click a picture to see a larger view.