Hình ảnh sáng 31/12/2012, từ giã Nam Cali và họp mặt tại nhà Trần Hữu Đức (ảnh Trí Lê H)

Click a picture to see a larger view.