Hình ảnh họp mặt tại nhà Phan Văn Ý sáng 30/12/2012 (ảnh Chí Huỳnh H)

Click a picture to see a larger view.