Hình ảnh thăm viếng & đặt vòng hoa tại Đài Chiến Sỹ Việt - Mỹ sáng 29/12/2012 (ảnh Tình Nguyễn E & Trí Lê H)

Trang nhà K29 - Hình cỡ lớn để in