Hình ảnh dạ tiệc 40 Năm Tình Bạn (ảnh Huỳnh Hữu Chí H29)

Click a picture to see a larger view.