Hình ảnh viếng thăm Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ & Họp khóa (ảnh Huỳnh Hữu Chí H29)

Click a picture to see a larger view.