Hình ảnh họp khóa sáng ngày 29/12/2012 (ảnh Tiết Hà H & Trí Lê H)

Click a picture to see a larger view.