TRANG NHÀ K29 | TRANG NHÀ 43 NĂM | GHI DANH

Cập Nhật Danh Sách Tham Dự Họp Mặt 43 Năm Tình Bạn Khóa 29
Mùa hè 2015, tại San Jose, California

Monday, January 22, 2018

STT Họ và Tên Đại đội Đến từ Ngày đến Số người
dự dạ tiệc
Lệ phí đóng Cần BTC giúp
(Hotel? / Đưa đón?)
31 Nghiem Do A San Jose 06/27/2015 4 280 USD No, thanks.
49 Trần Xuân Ngọc A San Jose 27/06/2015 1 0 USD
9 Phạm Tấn Lộc B Nam Cali 26/6/2015 2 0 USD Không. Cám ơn
10 Hồ Công Lộc B San Diego 26/6/2015 2 440 USD Không. Cám ơn
11 Trần Du Hỉ C Westminster, CA 26/6/2015 2 200 USD Không. Cám ơn
16 Đỗ Trọng Kiên C Westminster, CA 26/6/2015 1 120 USD Không. Cám ơn
20 Đào Công Hương C Nam Cali 26/6/2015 1 120 USD Không. Cám ơn
21 Phòng Tít Chắng C Upland, CA 26/6/2015 2 240 USD Không. Cám ơn
25 Trần Văn Hiền C Úc Châu 10 0 USD Cần đưa đón+ Hotel (4)
34 Nguyễn Trữ C Pleasant Hill 27/06/2015 10 440 USD No, thanks.
35 Phạm Đình Trọng C San Jose 06.27/2015 3 230 USD Không, Cám ơn
12 Tsu A Cầu D Nam Cali 26/6/2015 2 0 USD Không. Cám ơn
23 Lê Thi D San Jose 27/06/2015 10 470 USD No, Thks
24 Trần Mật D Santa Ana-Nam Cali 27/6/15 3 0 USD Không. Cám ơn
4 SY A TAU E Daly City, CA 2 220 USD
17 Nguyễn Cát Khánh E Pomona, CA 26/6/2015 4 280 USD Không. Cám ơn
19 Phan Văn Ý E Westminster, CA 26/6/2015 2 220 USD Không. Cám ơn
33 NGUYEN VAN DUC E WALNUT CREEK 27/6/2015 2 0 USD NO ! THKS.
50 Huỳnh Ngọc Chúng E Việt Nam 27/06/2015 1 0 USD
14 Nguyễn Thành Tài F Westminster, CA 26/6/2015 1 0 USD Không. Cám ơn
26 Nghiêm Đoàn Hiển F Chicago 26/6/2015 3 160 USD Cần đón
5 Vuong Tin Nghia G San Diego 26/6/2015 4 280 USD Cám ơn. Không.
7 Nguyen Van Hiep G Westminster, CA 26/6/2015 3 200 USD Không. Cám ơn
8 Nguyen Viet Hùng G Pomona, CA 26/6/2015 1 0 USD không. Cám ơn
30 Đặng Công Đoàn G Pháp Sẽ cho biết 2 0 USD Cần đưa đón
1 Tri Le H Hayward 06/27/2015 10 440 USD No, thanks.
2 Duc Tran H Hayward 06/27/2015 4 260 USD No, thanks.
6 Vo Van Thang H San Diego 26/6/2015 2 200 USD Không. Cám ơn
22 Anthony Ha H Hayward, USA 06/27/2015 2 200 USD No
27 Vũ Đức Thức H Connecticut Cho biết sau. 5 310 USD Cho biết sau.
37 Huỳnh Hữu Chí H San Jose N/A 1 100 USD N/A
45 Trần Phí Quí H Canada 24/6/2015 10 403 USD No, Thks
47 Mai duc Thang H Houston,TX 26-06-2015 1 150 USD
41 Cao Yết K16 BCL 2 0 USD
42 Đào Mạnh Thường K23 BCL 2 0 USD
43 Nguyễn Ngọc Tiên K23 BCL 2 0 USD
39 Phan Ngọc Đề K25 BCL 1 30 USD
40 Mân Đoan Hạnh Thân hữu BCL 2 60 USD
46 GĐ Chị QP Hoàng Lê Cường Thân hữu BCL 20 0 USD No, Thks
38 Khoá 26 BCL VB BCL 14 700 USD
44 Khoá 27 BCL VB BCL 8 0 USD
48 Hội VB Sacramento VB BCL 10 0 USD
Tổng số tham dự dạ tiệc: 174

Khóa 29/TVBQGVN | Họp Mặt 43 Năm Tình Bạn | Điện thư: trile1515@gmail.com
Copyright © Ban Đại Diện K29 Hải Ngoại 2012 - 2016


web site traffic analysis