Lễ Tốt Nghiệp Con Gái Vũ Đức Thức, 5/2013 (ảnh Đức Nguyễn E29)

Click a picture to see a larger view.