Đám cưới con trai bạn Nguyễn Ngọc Thiêng A29 ngày 22/4/2012 (ảnh Nguyễn Văn Đức E29)

Click a picture to see a larger view.